Algemene voorwaarden


Snowfall International BV Algemene Voorwaarden voor bedrijven van www.snowfall-beads.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Snowfall International BV, gevestigd te Schagen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51009412, handelend onder de naam Snowfall Beads hierna te noemen: “Snowfall Beads”, en op alle rechtsbetrekkingen tussen Snowfall Beads en de koper/opdrachtgever, hierna te noemen: “Koper”.

1.2 Veranderingen van deze Algemene Voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Snowfall Beads alleen dan, indien zij deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties of andere algemene reclame van Snowfall Beads en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de laatste.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper alsmede eventuele andere algemene voorwaarden die in de branche gebruikelijk zijn, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien met Koper meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Snowfall Beads gesloten overeenkomst.

1.6 Snowfall Beads behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing zijn steeds de ten tijde van het doen van de aanvraag gepubliceerde Algemene Voorwaarden.

1.7 In geval van strijdigheid tussen vertalingen van de tekst van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert steeds de in de Nederlandse taal gestelde tekst.

Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Snowfall Beads – waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijslijsten, materiaallijsten en overige documentatie - zijn geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst tussen Snowfall Beads en Koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk waaronder tevens begrepen electronisch door Snowfall Beads is bevestigd, dan wel doordat Snowfall Beads geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.

2.2 Snowfall Beads behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch, schriftelijk of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Snowfall Beads garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.4 Koper is slechts bevoegd een opdracht te annuleren met toestemming van Snowfall Beads en voorzover Koper Snowfall Beads schadeloos stelt. Annulering is niet mogelijk indien de bestelling speciaal voor Koper bestelde, in productie genomen of reeds gemaakte producten betreft.

2.5 Snowfall Beads is gerechtigd aanvragen, opdrachten en orders te weigeren. Eventuele door Koper betaalde gelden worden in dat geval door Snowfall Beads aan Koper geretourneerd.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Snowfall Beads vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EUR, exclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Verkopen en leveranties onder de op de website vermelde minimumwaarde (exclusief BTW) worden niet in behandeling genomen of verwerkt.

3.3 Snowfall Beads kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Koper, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.5 Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden op een van de volgende wijzen:
 • vooruitbetaling op bankrekening; Koper maakt het totaal verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten, BTW en eventuele andere additionele kosten over op bankrekening NL79 RABO 0157 5352 66 ten name van Snowfall International BV te Schagen.
 • vooruitbetaling via Paypal; Koper maakt het totaal verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten, BTW en eventuele andere additionele kosten over het Paypal account van Snowfall International BV.
 • vooruitbetaling via creditcard; Koper betaalt het totaal verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten, BTW en eventuele andere additionele kosten over aan Snowfall International BV via de door Snowfall International BV via de website aangeboden beveiligde en door een derde partij beheerde creditcard-module


3.6 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Levering

4.1 Snowfall Beads heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
 • Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde goederen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.
Koper dient na verzending nog rekening te houden met in de markt gebruikelijk levertijden van post- en pakketvervoerders voor standaard zendingen (derhalve geen spoed- of express-zendingen). In offertes, orderbevestigingen of anderszins door Snowfall Beads genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat Koper de overeenkomst in stand laat. Bij reeds verzonden zendingen is dit niet eerder het geval dan dat een door Snowfall Beads bij de vervoerder ingediend navraagonderzoek een negatief eindresultaat heeft opgeleverd. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel ter zake van de verloren gegane zending reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Snowfall Beads levert na betaling alle bestelde artikelen voor zover de voorraad strekt. Backorders worden niet aangehouden. Deze artikelen kunnen indien gewenst door Koper worden besteld wanneer deze beschikbaar zijn. Het eventueel reeds betaalde bedrag ter grootte van de prijs die Koper voor desbetreffende artikelen heeft betaald, zal worden geretourneerd.

4.3 Aan de leveringsplicht van Snowfall Beads zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van de goederen op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven leveradres. Het ontvangstbewijs door Koper ondertekend of de persoon die deze ter plaatse vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering.

4.4 Snowfall Beads is gevestigd in Nederland. Bij leveringen naar het buitenland dient Koper zich zelf te informeren omtrent regelingen, heffingen en voorschriften bij import in het land van bestemming. Alle heffingen, BTW bij import en overige financiele en andere gevolgen van import, zijn voor rekening van Koper. Koper vrijwaart Snowfall Beads voor alle aanspraken hieromtrent.

4.5 De wijze van verzending en verpakkking wordt bepaald door Snowfall Beads.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud en Risico

5.1 Snowfall Beads behoudt zich het eigendom voor van alle aan Koper geleverde zaken, zolang Koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst waaronder Snowfall Beads zaken heeft geleverd of diensten heeft verricht of dient te verrichten, alsmede uit hoofde van iedere vordering van Snowfall Beads op Koper wegens niet-nakoming door Koper van die overeenkomst. Koper is verplicht Snowfall Beads onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Het risico ter zake van het transport en de te leveren goederen gaat over op Koper op het moment dat de goederen voor het eerst aan Koper ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 6 Garantie

6.1 Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koper vrijwaart Snowfall Beads tegen alle aanspraken van derden als gevolg van door Koper gegeven garanties en/of informatie omtrent de zaken die afwijken van de fabrieks- en/of grossiersgarantie en/of informatie.

6.2 Voornoemde garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan Koper verstrekte handleidingen en specificaties.

6.3 Elke garantieverplichting vervalt wanneer:
 • Koper zelf wijzigingen, reparaties of bewerkingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;
 • Koper de geleverde zaken voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
 • Koper de geleverde zaken op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.
 • de gebreken bij aflevering zichtbaar waren en Koper deze gebreken niet conform artikel 10 aan Snowfall Beads heeft medegedeeld.
 • sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd.
 • sprake is van waterschade, vochtschade, bevriezing of verontreiniging.
6.4 De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Snowfall Beads.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens het bepaalde in artikel 6 en behoudens in geval van opzet of grove schuld is Snowfall Beads aansprakelijk, voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de Snowfall Beads afgesloten verzekering in het betreffende geval gedane uitkering.

7.2 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Snowfall Beads beperkt tot het factuurbedrag dat Koper heeft betaald betreffende de zaken waardoor de schade is veroorzaakt.

7.3 Indien Koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Snowfall Beads noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Snowfall Beads verleent, kan Koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door Snowfall Beads.

7.4 Snowfall Beads is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen Koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.

7.5 Snowfall Beads is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, geleden verlies, gemaakte kosten, gemiste besparingen, verloren gaan van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6 Snowfall Beads is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet ondergeschikten.

7.7 Snowfall Beads bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens de Koper mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 8 Ontbinding

8.1 Ieder van partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat:
 • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, hem al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend, de regeling schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of beslag wordt gelegd op een belangrijk deel van zijn vermogensbestanddelen, dan wel deze op een andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
 • de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd.
8.2 Voorafgaand aan de ontbinding gefactureerde bedragen die betrekking hebben op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Onder overmacht van Snowfall Beads wordt onder meer verstaan niet- of niet-tijdige levering door toeleveranciers van Snowfall Beads of andere ingeschakelde derden, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, bedrijfsbezettingen, transportbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften, waterschade, brandschade, vorstverlet, bedrijfsstoringen, energiestoringen en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Snowfall Beads liggen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

9.2 In geval van overmacht is Snowfall Beads gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Snowfall Beads tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan Koper gehouden is.

9.3 Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is Koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.

9.4 Bij beëindiging als voren bedoeld is Snowfall Beads gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Snowfall Beads niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan Koper.

Artikel 10 Inspectie en reclame

10.1 Koper dient de zaken bij aflevering- of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 (acht) dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Snowfall Beads zijn gebracht.

10.2 Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 (acht) dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na aflevering, ter kennis van Snowfall Beads zijn gebracht.

10.3 Indien de klacht door Snowfall Beads juist wordt bevonden, zal Snowfall Beads de nodige tijd gegeven worden om de haar inziens vereiste voorzieningen te treffen, en is Snowfall Beads slechts gehouden te harer keuze de zaken waarop de klacht betrekking heeft kosteloos te herstellen dan wel door andere te vervangen of de prijs die Koper voor de desbetreffende zaken heeft betaald aan Koper te vergoeden.

10.4 Klachten betreffende (deel)facturen dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na verzenddatum ter kennis van Snowfall Beads te zijn gebracht.

10.5 Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt Koper geacht het geleverde/verrichte respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Snowfall Beads in behandeling genomen.

10.6 Vorderingen van Koper gebaseerd op de stelling dat een door Snowfall Beads geleverd product een tekortkoming als bedoeld in dit artikel heeft, verjaren door verloop van 1 (één) jaar na de datum van aflevering.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, waaronder begrepen onder meer auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, merkenrecht en/of enig ander recht, op alle krachtens de overeenkomst door Snowfall Beads vervaardigde en/of ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij Snowfall Beads , diens toeleverancier of andere rechthebbenden. De aan Koper verstrekte zaken mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Snowfall Beads, geheel noch gedeeltelijk door Koper worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillenregeling

12.1 Alle uit de door Snowfall Beads gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Snowfall Beads en Koper alsmede geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar in Nederland, voor zover wettelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten

12.2 Op alle overeenkomsten tussen Snowfall Beads en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Diversen

13.1 Snowfall Beads is gevestigd te De Langeloop 12, 1742 PB in Schagen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 51009412. Het BTW-identificatienummer is NL823042753B01.

13.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Snowfall Beads, Witte Paal 332, 1742 LE Schagen of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de internetsite.

 
 
 

Internationaal

snowfall-beads.nl
snowfall-beads.com
snowfall-beads.de
snowfall-beads.fr
snowfall-beads.es
 
Youtube Pinterest Twitter Instagram Facebook

Alle prijzen in EUR en exclusief BTW.